ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR DIOPET.COM

1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor (dessa ”Villkor(en)”) är tillämpliga vid försäljning av produkter (”Produkt(er))” som erbjuds av Emin Svenska Aktiebolag, org.nr. 55689-2100, (”Säljaren”), genom Säljarens webshop. Produkter är alla de produkter som Säljaren erbjuder till försäljning via webshopen på www.diopet.com (”Webshopen”). Information om Säljarens verksamhet och Villkoren finns tillgängliga på www.diopet.com.
1.2 Dessa Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av köparen (”Kunden”) när Kunden köper Produkter via Webshopen. Genom att göra en beställning anses Kunden även bekräfta att Kunden är 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap.
1.3 Dessa Villkor godkänns av Kunden i samband med Kundens köp av Produkt via Webshopen varvid Villkoren blir gällande mellan Kunden och Säljaren.
1.4 Parternas köpekontrakt (”Kontrakt”) består av dessa Villkor samt kontraktshandlingar enligt nedan. Till undvikande av missförstånd utgör Villkoren en integrerad del av Kontraktet. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i nedanstående rangordning.

  1. Säljarens beställningsbekräftelse som tillhandahålls Kunden via e-post.
  2. Villkoren.

1.5 Säljaren har rätt att inhämta kreditupplysning eller annan tillgänglig information om Kunden innan Kontrakt ingås. Kunden godkänner därmed att Säljaren – i samband köp av Produkt – kan komma att inhämta kreditupplysning avseende Kunden.

2. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL

Genom att klicka på ”Bekräfta” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning varvid Kunden åtar sig att köpa utvalda Produkter. När Kunden har bekräftat sin beställning kommer Säljaren att skicka en orderbekräftelse av Kundens beställning via e-post. Ett bindande Kontrakt anses ingånget när Kunden mottar orderbekräftelsen.

3. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

3.1 Priset för Produkter framgår av Webshopen. De priser som visas vid tidpunkten för Kundens beställning gäller för Kundens köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms).
3.2 Säljaren erbjuder betalning genom direktbetalning, kortbetalning med VISA/MasterCard samt fakturering med Klarna.. Kunden är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till Kundens kontotransaktioner.
3.3 Kunden ska erlägga betalning enligt villkor som anges i anslutning till Webshopen. Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet enligt räntelagen från och med förfallodagen till dess betalning sker.
3.4 Säljaren får alltid inställa sin del av fullgörelsen och hålla inne sin prestation fram till dess att Kunden till fullo erlagt försenade betalningar eller Kunden har ställt godtagbar säkerhet för sin del av fullgörelsen.

4. ÄGANDERÄTTSÖVERGÅNG

Produkt förblir Säljarens egendom intill dess att kunden erlagt full betalning i enlighet med punkt 3.2 ovan.

5. LEVERANS, KUNDENS UNDERSÖKNING AV PRODUKT OCH REKLAMATION

5.1 Leverans av Produkter sker till den av Kunden angivna leveransadressen eller av fraktbolaget angivet utlämningsställe. Säljaren står för leveranskostnaderna om priset för Produkterna överstiger 399 kronor, i alla andra fall utgår kostnad för frakt i enlighet med information som anges i Webshopen. I det fall Kunden underlåter att ta emot eller lösa ut Produkt vid leverans så har Säljaren, vid utebliven betalning, rätt att återkräva besittning av Produkt och därtill ordna paketering samt transport för retur av Produkt på Kundens bekostnad.
5.2 Det är Kundens ansvar att noggrant undersöka Produkt i samband med leverans. Om Produkt är behäftad med fel eller skada vid leverans, ska Kunden skriftligen meddela Säljaren om detta snarast för att kunna diskutera fortsatta åtgärder. Säljaren ska ha rätt att kontrollera Produkt med anledning av de av Kunden reklamerade felen.
5.3 Under förutsättning att Kunden meddelar Säljaren om fel i Produkt inom skälig tid efter att Kunden upptäckt felet så har Kunden rätt att inom tre (3) år från mottagandet av Produkt reklamera defekt Produkt. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att Kunden upptäckt fel i Produkt anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.
5.4 Om Produkt som Kunden returnerat kan konstateras vara behäftad med fel kommer Säljaren att göra en återbetalning motsvarande Kundens inköpspris för Produkten samt eventuella tillkommande leveranskostnader. För att en Produkt ska bedömas som felaktig ska felet ha uppstått före försäljningstillfället. Om Kunden reklamerar en Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, ska felet dock anses ha funnits vid försäljningstillfället såvida annat inte motbevisas av Säljaren. Om reklamation sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, ska Kunden inkomma med bevis utvisande att felet uppstod före försäljningstillfället.
5.5 Om Kunden vill göra en reklamation kan Kunden kontakta Säljaren enligt kontaktuppgifter som anges i Webshopen.

6. ÅNGERRÄTT

6.1 Kunden har rätt att inom 14 dagar från dagen för Kundens köp av Produkt frånträda Kontraktet. Kundens ångerrätt upphör således att gälla 14 dagar efter det att Produkten levererats till Kunden enligt punkt 5.1 ovan.
6.2 För att åberopa sin ångerrätt enligt ovan måste Kunden på ett otvetydigt sätt meddela Säljaren om att Kunden ångrar köpet och önskar frånträda Kontraktet. Detta ska ske genom skriftligt meddelande till Säljaren enligt instruktioner som återfinns i Webshopen. Kunden kan inte välja att endast underlåta att ta emot/lösa ut Produkt vid leverans.
6.3 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt ska Säljaren tillhandahålla Kunden en bekräftelse på att Säljaren mottagit Kundens meddelande. För att utövandet av ångerrätten ska anses ha inkommit i korrekt tid behöver Kundens meddelande skickas till Säljaren före det att ångerfristen löpt ut.
6.4 Vid utövande av ångerrätten ska Kunden snarast och senast inom 14 dagar från Kundens meddelande till Säljaren enligt punkt 6.2 ovan sända tillbaka Produkten till Säljaren. Kunden ska returnera Produkt i samma skick som vid leverans.
6.5 Kunden har rätt returnera Produkt som inhandlats via Webshopen till Säljarens kontor som finns beläget på Karlsrovägen 63 i Halmstad. Kunden ombes kontakta Säljaren innan Kunden åker till Säljaren för att returnera en Produkt. Önskar Kunden istället skicka tillbaka Produkt via post är det Kunden som står kostnaderna för returporto. Kunden ansvarar i sådana fall för att returnerad Produkt är vederbörligen emballerad. Kunden har vid retur av Produkt möjlighet att använda sig av Säljarens returneringsblankett som medföljer Säljarens försändelse. Kunden kan även använda sig av returneringsblankett som finns tillgänglig i Webshopen. Kunden ansvarar för Produkt vid returnering.
6.6 Vid utövande av ångerrätt återbetalar Säljaren erlagt inköpspris så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter att Säljaren erhållit Kundens meddelande om utövande av ångerrätt. Säljaren har dock rätt att innehålla återbetalning till dess att Säljaren har tagit emot returnerad Produkt eller till dess att Kunden har tillhandahållit Säljaren information som visar att Produkt har returnerats.
6.7 Vid utövande av ångerrätt ansvarar Kunden för minskning av värdet på Produkt som uppstår på grund av annat handhavande än som krävs för att fastställa Produkts art och övriga egenskaper. Om en Produkt har levererats i en förpackning som inte går att öppna utan att förpackningen skadas (till exempel genom att en förseglingsfilm bryts) förbrukas Kundens ångerrätt om förpackningen öppnas. Kundens ångerrätt förbrukas också om en Produkt efter leverans blandas med andra föremål på ett sådant sätt att de inte kan åtskiljas från varandra. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ett avdrag på återbetalningsbeloppet motsvarande det värde som varans värde minskat med till följd av att Produkt hanterats i större omfattning än vad som är tillåtet enligt lag.
6.8 Återbetalning överförs normalt till kontot som är kopplat till det betalkort med vilket Kunden erlagt betalning. Om betalningen skett per faktura kommer sådan eventuell återbetalning att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan Säljaren därför behöva be Kunden om dennes kontouppgifter.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

Säljaren ansvarar endast för direkt skada och svarar således inte för följdskador eller andra indirekta skador (såsom utebliven vinst och finansiella skador) av vilket slag än må vara. Kontraktet begränsar under alla förhållanden dock inte Säljarens ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

8. ÄNDRING OCH TILLÄGG

Säljaren har rätt att uppdatera och revidera dessa Villkor utan föregående meddelande till Kunden. Tillkomna ändringar och tillägg offentliggörs i Webshopen. De Villkor som finns publicerade i Webshopen vid den tidpunkt då Kunden gör sin beställning kommer dock att gälla avseende Kundens beställning av Produkt. Om dessa Villkor har förändrats efter det att Kunden har lagt sin beställning gäller de Villkor som var publicerade vid tidpunkten för Kundens beställning för samtliga ärenden avseende Kundens beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess.

9. UPPSÄGNING

Om någon av parterna väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid förutsatt att motparten inte vidtagit rättelse senast trettio (30) dagar efter anmodan därom.

10. FORCE MAJEURE

Om Säljaren förhindras eller det blir oskäligt betungande för Säljaren att fullgöra sina åtaganden enligt Kontraktet på grund av omständighet som Säljaren inte kunnat råda över, såsom till exempel arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, extrem naturhändelse, krig, handels- och/eller valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, ska detta utgöra befrielsegrund för Säljaren som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Har Kontraktets fullgörande till väsentlig del förhindrats under en sammanhängande period om mer än en månad på grund av force majeure, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda Kontraktet. Det åligger Säljaren att utan dröjsmål underrätta Kunden om uppkomsten av befrielsegrund enligt denna punkt 10.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Produkter och dess recept innehas av Säljaren, dess representanter och/eller dess licensgivare. Genom Kontraktet överförs inga sådana rättigheter till Kunden. Vidare gäller att samtliga övriga immateriella rättigheter (till exempel varumärken och information om Produkter) som återges på www.diopet.com samt i Webshopen tillhör Säljaren, dess representanter och/eller dess licensgivare. Detta innebär att Kundens användning av Webshopen endast får ske för syften som avser Kundens åtgärder avseende beställning av Produkter i Webshopen.

12. ÖVRIGT

12.1 Part har inte, utan den andra partens skriftliga medgivande, rätt att överlåta Kontraktet till annan part.
12.2 Kontraktet utgör parternas hela avtal avseende Kundens köp av Produkt(er).  Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Kontraktet ersätts av innehållet i Kontraktet.
12.3 Skulle någon bestämmelse i Kontraktet befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Kontraktet i dess helhet är ogiltigt utan i sådant fall ska – i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation – skälig jämkning ske.
12.4 När Kunden klickar på ”beställ” vid beställning från Webshopen godkänner Kunden att Säljaren lagrar de uppgifter Säljaren behöver för att kunna fullfölja Kundens beställning. Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Säljaren. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.
12.5 Dessa Villkor finns tillgängliga på www.diopet.com

13. TVISTELÖSNING

13.1 Tvister som uppstår i anledning av Kontrakt ska avgöras svensk allmän domstol med Halmstads tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
13.2 Kunden har i sin egenskap av konsument rätt att, om Kunden till exempel har ett klagomål vilket inte kunnat åtgärdas genom direktkontakt med Säljaren, vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan. För detta ändamål kan Kunden vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.